Nyhetsarkiv

Kvartalsrapport Q1 2023: Fortsatt positiv utveckling

22 maj 2023
Pressrelease

Utvecklingen har som förväntat varit fortsatt positiv för det första kvartalet 2023 och orderingången var likvärdig med första kvartalet 2022.

Nettoomsättning för första kvartalet uppgår till 71,0 MSEK och har ökat med 2,0 MSEK jämfört med 2022. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning och tjänster (total ökning 5,0 MSEK), samtidigt som försäljning av hårdvara har minskat med 3,1 MSEK. Minskningen avseende hårdvara var förväntad, då den är en följdeffekt av nya installationer av FleetControl och därmed varierar kraftigt över tid.

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 193 (187). Personalkostnaderna har ökat med 3,3 MSEK, vilket främst hänförs till ökat antal anställda och den årliga löneökningen. Vi har även reserverat 0,5 (0,0) MSEK avseende vinstdelning, vilket inte gjordes under första och andra kvartalet föregående år, Även övriga externa kostnader har ökat med 1,0 MSEK, vilket främst avser utökning av vår verksamhet i form av lokalkostnader, samt kostnader hänförliga till notering och ett ökat resande.

EBITA för det första kvartalet uppgår till 7,6 (7,2) MSEK, vilket är i nivå med föregående år i enlighet med vår förväntan. Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 5,3 (4,9) MSEK.

Rörelsemarginal för EBITA under det första kvartalet är 10,7% (10,4%) och för EBIT 7,5% (7,1%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår till 17,6 (10,9) MSEK. Ökningen med 6,7 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-juni 2023. Den publiceras 31 augusti 2023.

Kvartalsrapporten presenteras även på en webcast via Teams den 22 maj 2023 kl 14.00. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.


För mer information kontakta
Mats Bayard, CEO, Trionakoncernen
Tel: +46 73 391 78 80
E-post: mats.bayard@triona.se

Om Triona
Triona är en ledande och pålitlig leverantör av innovativa IT-lösningar med anknytning till logistik- och infrastrukturrelaterad verksamhet. Vi kombinerar stort verksamhetskunnande inom framför allt transportinfrastruktur, kraft/energi, entreprenadverksamhet, transporter och skogsindustri med branschinriktade produkter samt spetskompetens inom systemutveckling och systemförvaltning.


Denna information är sådan information som Triona är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2023-05-22 07:30 CEST.