Nyhetsarkiv

C7 - Nu en del av Triona

8 februari 2022

I början av januari fullföljdes Trionas övertagande av den del av Fujitsus verksamhet som bedrivs runt produkten C7, ett marknadsledande projektledningsverktyg som används av organisationer som jobbar med asfalt, anläggning, bygg- och energiprojekt. Alla kunder har accepterat att Triona övertog verksamheten och affären har mottagits väl av marknaden. Vi är också glada över att alla berörda medarbetare också har accepterat att följa med till Triona.

Den slutliga köpeskillingen för förvärvet var 50,4 MSEK. I transaktionen ingick verksamhetsnära nettotillgångar om 2,0 MSEK och immateriella tillgångar/goodwill uppgående till 48,4 MSEK. Den immateriella tillgången/goodwillen planeras att skivas av på 10 år och då förvärvet är ett inkråmsförvärv är avskrivningen skattemässigt avdragsgill.

Finansiellt så tillför förvärvet ca 45 MSEK i omsättning på helårsbasis. Bifogad proforma visar proformaresultat för tre kvartal baserat på den publicerade rapporten för Trionakoncernen Q3 2021.

För proformaperioden (9 mån, se resultaträkning nedan) tillför förvärvet Trionakoncernen en omsättning på 32,6 MSEK. Det första nio månaderna förväntas förvärvet påverka rörelseresultatet/EBIT något negativt (-0,5 MSEK), men redan från den andra året förväntas förvärvet att generera ett överskott. EBITA förväntas påverkas positivt med 3,1 MSEK redan under den första niomånadersperioden.

Balansmässigt tillför förvärvet en immateriell tillgång/goodwill på 48,4 MSEK, samt diverse rörelsefordringar och rörelseskulder. Finansieringen har Trionakoncernen valt att till viss del lösa genom extern finansiering från kreditinstitut.

I och med förvärvet av C7 har Triona etablerat ett kontor i Linköping. Efter sommaren går flytten till vårt framtida kontor på plan 6 i Lundbergs nya LINK Business center i centrala Linköping.