Branscher

Skogsindustri

Skogsnäringen befinner sig i ett intensivt utvecklingsskede. Produktion och affärer måste samspela och det kräver korrekt och aktuell information i alla led.

Inom skogsindustrin finns idag ett ökat krav på mer information av bättre kvalité samtidigt som flödena är mer komplexa vilket försvårar planeringen. Detta resulterar i en strävan att  få bättre kontroll på flödet av råvaror från skog till industri med syftet att leverera rätt råvara till rätt industri i rätt tid.

Triona har erfarenhet av lösningar för hela den skogliga värdeförädlingskedjan från plantskolor, skoglig planering, virkesflödesprocessen med köpstöd, produktionsplanering, operativt stöd för avverkning till transporter av såväl rundvirke, bioenergi och sågade trävaror. Vi erbjuder lösningar och produkter som bidrar till att underlätta det digitala flödet av information mellan olika aktörer. Ett exempel är Trionas produkt C-Load, ett horisontellt samarbete där informationsutbytet sker transparent mellan aktörerna i leveranskedjan från beställare och utförare av transporter till beställarnas kunder samt även hamnar och terminaler.

Några av våra kunder inom denna bransch är Bergkvist Siljan, Bergs Timber, Biometria, Holmen, Ingarps Trä, Norra Skog, Norrlands Trä, SCA, Setra, Stora Enso och Sveaskog


Läs våra case inom Skogsindustri

Relaterade produkter

Nedan finner du exempel på Trionas produkter som är relaterade till vår bransch skogsindustri

Katarina hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området skogsindustri, fråga Katarina.

Katarina Johansson +46 70 244 31 66
Skicka Email