Om Oss

Finansiella rapporter

En stark avslutning på året bidrog till att orderingången under det fjärde kvartalet 2023 var betydligt bättre än motsvarande kvartal 2022.

Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet uppgår till 72,1 MSEK och det är en ökning med 3,0 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning som ökat med 3,3 MSEK och tjänster som ökat med 1,8 MSEK. Ökningen reduceras av att posten försäljning och uthyrning av hårdvara har minskat med 1,7 MSEK. Stora fluktuationer avseende försäljning av hårdvara är naturligt, då nivån är en följdeffekt av antal nya installationer av produkten FleetControl och därmed varierar över tid. I det fjärde kvartalet 2023 hade vi förväntat oss en större utleverans, som i stället levererades i början av 2024. Vi har även en valutakurseffekt som påverkar nettoomsättningen negativt i kvartalet med 0,7 MSEK. Detta då NOK-kursen är 4% lägre än motsvarande kvartal 2022.

Personalkostnaderna har ökat med 7,2 MSEK jämfört med föregående år, vilket främst hänförs till den årliga löneökningen och en stor ökning av antal årsanställda jämfört med motsvarande kvartal 2022 (+13 ÅA). Under kvartalet har även en reservering gjorts med 1,6 MSEK avseende framtida avtalade personalkostnader. Posten övriga externa kostnader har minskat med 0,7 MSEK jämfört med föregående år. Ökningen avseende lokalkostnader har kompenserats av en minskning i kostnader avseende externa tjänster då vi under 2022 hade engångskostnader bland annat relaterade till IT-tjänster och börsnoteringsprocessen. Notera att valutakurseffekten avseende den fallande NOK-kursen även påverkar omvärderingen av kostnadssidan på liknande sätt som omsättningen.

EBITA för det fjärde kvartalet uppgår till 2,6 (4,7) MSEK. Minskningen jämfört mot 2022 hänförs delvis till engångsposten inom personalkostnaderna (-1,6 MSEK), men också till ett fortsatt ansträngt marknadsläge som påverkat Trionas svenska verksamhet genom en minskad efterfrågan avseende tjänster inom kundsegmentet entreprenörer, samt en viss nedgång i Norge under det fjärde kvartalet. Minskningen i Sverige och Norge kompenseras delvis av ett starkt kvartal i Finland. Den minskade efterfrågan inom kundsegmentet entreprenörer i Sverige är en följdeffekt av en lägre aktivitetsnivå inom anläggning/byggande, samt att många av våra kunder har väntat in nya versioner av våra produkter. Under december tecknades dock det första kundavtalet med vår helt nya SaaS-version av C7 Projects, vilket är väldigt positivt för nästkommande år. Nedgången i Norge under det fjärde kvartalet beror i huvudsak på en neddragning hos en kund inom offentlig sektor.

Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen uppgår till 0,3 (2,4) MSEK. Rörelsemarginal för EBITA under det fjärde kvartalet är 3,6% (6,8%) och för EBIT 0,4% (3,5%). Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgår i det fjärde kvartalet till 4,0 (12,3) MSEK. Minskningen med 8,3 MSEK är främst hänförligt till förändringar i rörelsekapitalet (-5,9 MSEK).

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för det första kvartalet 2024. Den publiceras 21 maj 2024.

Kvartalsrapporten för Q4 presenteras även på en webcast via Teams den 27 feb 2024 kl 14.00. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Webcasts

Varje kvartalsrapport presenteras för närvarande på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)