Om Oss

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster i förhållande till eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Avkastning på totalt kapital

Resultat före avdrag för räntekostnader i förhållande till balansomslutningen.

EBITA

Resultat före avskrivningar och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

EBIT

Resultat före finansiella kostnader och skatt.

Eget kapital

Redovisat eget kapital plus obeskattade reserver efter avdrag för uppskjuten skatt till aktuell skattesats.

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare /totalt antal utestående aktier.

Kassalikviditet

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Nettokassa

Omsättningstillgångar exklusive lager i procent av kortfristiga skulder.

Rörelsemarginal

EBIT i procent av nettoomsättningen.

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Vinst

Resultat efter finansiella poster men före skatt.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.

Vinst per aktie efter skatt

Periodens vinst efter skatt hänförligt till moderföretagets aktieägare / totalt antal utestående aktier.

Årsanställda

Avser antal anställda mätt i kontrakterad tid och heltidstjänster. Tid som avser betald semester, tjänstledighet, föräldraledighet och sjukfrånvaro ingår i beräkningen.