Om Oss

Finansiella rapporter

Utvecklingen i det fjärde kvartalet var svagare än förväntat och motsvarande kvartal i fjol. Efterfrågan av tjänster och orderingången var lägre än normalt och den positiva förändring vi noterade under kvartal tre, i form av ett ökat intresse på marknaden, avtog under kvartal fyra i samband med att nya restriktioner runt Covid infördes.

Den egna omsättningen är 5,5 MSEK lägre än motsvarande kvartal trots att produktintäkterna ökat med 2,9 MSEK. Minskningen beror delvis på att vi fortsatt att investera tid i våra produkter, men även på en lägre efterfrågan samt en valutakurseffekt då NOK-kursen fallit med 8%. Detta ger en valutaeffekt på de egna intäkterna med -1,2 MSEK.

Rörelseresultatet landade för kvartalet på -1,0 (3,0) MSEK, vilket är betydligt lägre än föregående år. Investeringen av tid i våra produkter är driven av nya kundsamarbeten som kommer att generera lönsamhet på sikt. I det fjärde kvartalet har dessa satsningar påverkat vår lönsamhet negativt med ca 2,5 (1,0)MSEK.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med 9 personer och uppgår vid kvartalets utgång till 162 (153) anställda. Ökningen har inte gett motsvarande ökningar i koncernens personalkostnader 36,6 (36,3) MSEK, då ökningen främst ligger i Norge och tas ut av valutaeffekten (+0,9 MSEK). Övriga externa kostnader ligger på en lägre nivå än föregående år 4,0 (4,8 MSEK), vilket främst är en effekt av Covid.

Bokslutskommunikén för januari-december 2020 publiceras 9 mars 2021. Rapporten presenteras samma dag kl. 10.00 via en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsaraporten för januari-mars 2021. Den publiceras 24 maj 2021.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)