Om Oss

Finansiella rapporter

Under det första kvartalet har det varit fortsatt hög aktivitet i Norge, samt i flera delar av vår produktrelaterade affär framförallt i Sverige. Rörelseresultatet landade för kvartalet på 2,1 (3,3) MSEK. Det kan noteras att vi under första kvartalet har investerat mycket tid i vår produktverksamhet. Investeringen kommer på sikt att generera ökade intäkter, men i det enskilda kvartalet påverkas vår lönsamhet negativt med ca 1,5 MSEK. I slutet av kvartalet började även pandemin Covid-19 påverka de nordiska länderna, men inga större effekter syns på resultatet för det första kvartalet.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med 12 personer och uppgår vid kvartalets utgång till 156 (144) anställda. Ökningen har bidragit både till en ökning av egen omsättning 43,1 (41,9) MSEK och ökade personalkostnader 34,7 (32,4) MSEK. Övriga externa kostnader ligger något över föregående år 4,3 (4,0 MSEK).

Delårsrapporten för januari – mars 2020 presenterades 12 maj 2020 och finns tillgänglig som en webcast via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-juni 2020. Den publiceras 8 september 2020.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)