Om Oss

Finansiella rapporter

Orderingången var under det första kvartalet god och något bättre än motsvarande kvartal både 2019 och 2020. Finansiellt sett var utvecklingen dock fortsatt svag, vilket till stora delar var i enlighet med förväntan. Produktomsättningen har fortsatt att öka och är 0,9 MSEK högre än motsvarande kvartal 2020. Dock ligger tjänsteomsättningen fortsatt på en lägre nivå än tidigare, vilket gör att den egna omsättningen totalt är 3,2 MSEK lägre än 2020. Minskningen beror främst på att vi har fortsatt att investera extra tid i flera av våra produkter och därmed prioriterat bort möjligheten till direktintäkter. Vi ser även vissa Covideffekter, såsom högre frånvaro, samt en påverkan från att vi under 2020 hade en lägre orderingång än tidigare år.

Rörelseresultatet landade under det första kvartalet på -2,2 (2,1) MSEK, vilket är betydligt lägre än föregående år och till stora delar i enlighet med vår förväntan. De extra investeringarna av tid i våra produkter är drivna av nya kundsamarbeten som kommer att generera lönsamhet både på sikt och under den senare delen av 2021. I det första kvartalet har dessa satsningar dock påverkat vår lönsamhet negativt med ca -3,5 (-1,5) MSEK. Resultatet påverkas även negativ av en reservering på -0,5 MSEK som avser kompensation till en kund efter hårdvaruproblem.

Jämfört med motsvarande period föregående år har antalet anställda ökat med en medarbetare och uppgår vid kvartalets utgång till 157 (156) anställda. Koncernens personalkostnader har ökat med 0,8 MSEK, 35,5 (34,7) MSEK. Övriga externa kostnader ligger i nivå med föregående år 4,4 (4,4 MSEK).

Kvartalsrapporten för januari – mars 2021 presenteras 24 maj 2021 kl 15.30 på en webcast som du når via denna länk.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av delårsrapporten för januari-juni 2021. Den publiceras 7 september 2021.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)