Om Oss

Finansiella rapporter

Utvecklingen i det andra kvartalet 2022 var som förväntat bättre än motsvarande kvartal 2021. Trionas verksamhet är väsentligt större nu än 2021 i och med det förvärv som genomfördes i början av 2022 och jämförbarheten i den finansiella rapporten påverkas därmed. Orderingången var likvärdig med motsvarande kvartal 2021, förutom i juni som var svagare. Positivt är att affärsvärdet avseende möjliga framtida affärer har ökat.

Nettoomsättning har ökat med 17,9 MSEK, varav ca 7 MSEK av ökningen avser organisk tillväxt och ca 11 MSEK avser den nya förvärvade verksamheten. Ökningen avser främst produktrelaterad omsättning (13,7 MSEK), tjänster (2,0 MSEK) samt hårdvaror (1,9 MSEK). Vi ser fortfarande vissa Covideffekter, t.ex. högre frånvaro än normalt. Vi har även en valutakurseffekt i kvartalet då NOK-kursen är 5% högre än motsvarande kvartal 2021. På nettoomsättningen ger detta en positiv valutaeffekt uppgående till 0,5 MSEK.

EBITA för det andra kvartalet uppgår till 3,8 (1,7) MSEK, vilket är bättre än föregående år i enlighet med vår förväntan. Lönsamheten påverkades negativt under 2020 och 2021 av de extra investeringar som gjordes i vår produktverksamhet (påverkan under andra kvartalet 2021 var ca -2,0 MSEK).

Vid kvartalets utgång uppgick antal anställda till 194 (159). Ökningen hänförs främst till förvärvet av C7 men viss del av tillväxten är även organisk. Ökningen har medfört en ökning avseende personalkostnader med 8,1 MSEK. Även övriga externa kostnader har ökat med 1,6 MSEK, hänförligt till den utökade verksamheten och ökade lokalkostnader i Norge.

Kvartalsrapporten för januari – juni 2022 presenteras 12 september 2022 kl 14.00 på en webcast via Teams. Anmäl ditt deltagande här så får du en länk till presentationen.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari-september 2022. Den publiceras 11 november 2022.

Webcasts

Årsredovisningar (pdf)

Kvartalsrapporter (pdf)

Övriga rapporter (pdf)