Om Oss

Extra bolagsstämma

Trionas håller extra bolagsstämma onsdagen den 6 april, klockan 12.30 på Trionas kontor i Borlänge.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Triona (maila anmalan@triona.se) senast tisdagen den 29 mars. Se info i bifogad kallelse, samt bifogade dokument.

Styrelsen för Triona AB (publ)


Mer information angående fullmakt

För aktieägare som företräds av ombud ovan eller annat ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Exempel på fullmakt hittar du här. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis fotas/scannas och skickas tillsammans med anmälan till anmalan@triona.se, originalet skickas per post till:

Triona AB
Att: Sofia Hedberg
Box 762
781 27 Borlänge