Om Oss

Årsstämma

Trionas årsstämma 2020 hålls torsdagen den 28 maj, klockan 12.30 på Trionas kontor i Borlänge.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Triona (maila ) senast den 21 maj klockan 12.00. I och med de restriktioner som råder till följd av Covid -19 ombeds aktieägare i största möjliga mån utnämna ett ombud som företräder aktieägaren på plats via fullmakt.

Styrelsen för Triona AB (publ)


Mer information angående fullmakt

Följande aktieägare kommer att närvara på årsstämman och har möjlighet att agera ombud:
Håkan Blomgren
Anders Nilsson
Fredrik Nordfors
Tomas Yvell

För aktieägare som företräds av ombud ovan eller annat ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Exempel på fullmakt hittar du här. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis fotas/scannas och skickas tillsammans med anmälan till , originalet skickas per post till:

Triona AB
Att: Sofia Hedberg
Box 762
781 27 Borlänge