Case

Data om olyckor kan göra trafiken säkrare

Med samlad kunskap om var trafikolyckor inträffar, och hur allvarliga de är, blir det lättare att vidta förebyggande åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten.

Att trafiksäkerhetsarbetet går framåt vittnar olycksstatistiken om. 1964 omkom 1308 personer i trafikolyckor. År 2010 hade den siffran pressats ner till 266 omkomna, trots en närmast fördubblad trafikintensitet. Den ökande trafiksäkerheten har flera orsaker, bland annat en växande kunskap om vilka skador som uppstår och var de sker. Swedish Traffic Accident Data Acquisition, eller kort och gott STRADA, är ett informationssystem som Transportstyrelsen driver för att samla in uppgifter om skador och olyckor som inträffar i det svenska vägtransportområdet. Uppgifterna som läggs in i systemet kommer från polisen och sjukvården. Det ger ett brett informationsunderlag, då sjukhusen tar hand om till exempel fotgängar- och cykelskador som inte polisen känner till. Regeringen gav 1996 i uppdrag åt dåvarande Vägverket att bygga upp STRADA. Sedan dess har systemet successivt utvecklats. 2009 tog Transportstyrelsen över huvudmannaskapet för systemet.

Sjukvårdens rapporter viktigast
– Det är viktigt att hålla reda på hur många olyckor som inträffar men det är hur allvarliga skadorna blir som är viktigast att känna till, säger Anci Ungerbäck, sektionschef vid Transportstyrelsen och ansvarig för STRADA. Därför är det så viktigt att kombinera information från polisen med korrekta skadeuppgifter från sjukvården. Den kunskap vi får kan konkret användas för åtgärder i trafikmiljön. Det kan till exempel visa sig att hastighetsbegränsningar runt skolor kan behövas dygnet runt, då många söker sig till skolornas gårdar och lekplatser även på kvällar och helger. Ett annat exempel är spårvagns- och busshållplatser, där det har visat sig inträffa många olyckor. Ombyggnader av och runt omkring hållplatser har i många fall minskat skadefrekvensen.

Triona ny partner
Efter den senaste konsultupphandlingen hamnade uppdraget att förvalta och utveckla STRADA hos Triona. Utöver den dagliga förvaltningen kommer Triona att involveras i planerna på utveckling nya funktioner för rapporteringen via den så kallade ”uttagswebben”, ett förbättrat gränssnitt, ökade prestanda och nyare kartteknik.
– Transportstyrelsen har en slimmad organisation och behöver därför extern hjälp för systemutveckling och tekniska frågor, konstaterar Anci Ungerbäck. Jag är glad över att samarbetet med Triona fungerar så bra och ser fram emot att utnyttja deras kompetens i utvecklingen av STRADA.