Case

Avgifter bidrar till effektivare nyttjande av spåren

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska ta betalt för de tjänster som tågoperatörerna utnyttjar. Triona har lett utvecklingen av det nya faktureringssystem som är ett viktigt verktyg för att effektivisera användningen av spåren.

Under senare år har bristen på spårkapacitet lett till förseningar och kapacitetsbrist på den svenska järnvägen. För att styra utnyttjandet av kapaciteten bättre har regeringen gett i uppdrag åt Trafikverket att använda ekonomiska styrmedel för att förmå tågoperatörerna att om möjligt undvika högbelastade sträckor och sprida sina transporter över tid.

Nya faktureringsprinciper
Tidigare har avgiftsunderlaget baserats på tågföretagens egna uppgifter. Från december 2010 använder Trafikverket sina egna data som underlag för att fakturera de flesta avgifterna. För att klara detta påbörjades ett utvecklingsarbete med att ta fram en beräkningsmotor som räknar fram avgifterna. Inför den tidtabell som startade i december 2011 har systemet kompletterats med kvalitetsavgifter som syftar till att minska förseningarna. Om en tågoperatör orsakar en försening får den betala en avgift till Trafikverket. Om Trafikverket orsakar förseningen, går betalströmmen i andra riktningen.

Projektledning från Triona
Arbetet med utvecklingen av IT-stödet för de nya faktureringsprinciperna har utförts av Trafikverket. Triona har bidragit med projektledning, test, utredningar och viss utveckling.
– Det nya systemet har ökat vår kontroll över järnvägsanvändningen och kommer att leda till ökad kvalitet, säger Hans Stenbacka, enhetschef på Trafikverket. Vi är mycket nöjda med det Triona levererat i utvecklingsarbetet. Med sin lyhördhet och proaktivitet har Triona hjälpt oss att få det på plats som krävs för att allt ska fungera smidigt.