Om Triona

Finansiella rapporter

Det har varit en fortsatt god efterfrågan på våra produkter och en stabil beläggning under det fjärde kvartalet, dock med en något sämre utveckling i Sverige. Rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2,7 (7,4) MSEK, är som väntat betydligt lägre än fjolåret. Främsta orsaken är att vi då nådde slutskedet i två stora projekt som då godkändes och slutfakturerades, vilket bidrog till ett ovanligt starkt kvartal under fjolåret.

De två förvärven i Norge under första och fjärde kvartalet 2018 har bidragit till ökade personalkostnader och övriga externa kostnader, men även till ökade intäkter, främst produktintäkter. Nettoomsättningen har ökat något för kvartalet 45,6 (45,1) MSEK, medan den egna omsättningen ligger något lägre 43,2 (44,5) MSEK, främst beroende på ovan nämnda projekt. Liksom föregående år har en reservering av en osäker kundfordran belastat resultatet, men sammantaget är kvartalsresultatet positivt i både Norge och Sverige.

Nästa rapporttillfälle är publiceringen av kvartalsrapporten för januari – mars 2019. Den publiceras i maj 2019.


Vår bokslutskommuniké för januari – december 2018 publiceras 22 februari 2019 och i samband med detta sänder vi även en webcast som du når via denna länk