Våra Branscher

Transportinfrastruktur

I vårt samhälle ställer vi allt högre krav på transporter och kommunikation. Vi förväntar oss att transporter av gods och människor sker miljömedvetet, säkert och kostnadseffektivt.

Trafiken måste flyta på obehindrat och utan störningar. Grunden för detta är en god transportinfrastruktur i form av farleder, järnväg och vägar som tillhandahålls av till exempel nationella, regionala och kommunala ägare av infrastruktur. Tillgång till tillförlitliga data och bra informationshantering är en förutsättning för att kunna planera, informera och få underlag för åtgärder och beslut.

Triona har erfarenhet av att arbeta i uppdrag och leverera lösningar för hela infrastrukturens livscykel, från design och konstruktion till användning och trafik. Vi har en unik kompetens och erbjuder produkter inom masterdatahantering för väg-, järnväg- och sjöfartsnät.

Denna kunskap används också för att ta fram och etablera standarder inom infrastrukturområdet. Vi har även mycket god kompetens runt hantering av beläggning, drift och underhåll, trafikmätning, trafikinformation, trafikledning/-styrning och ruttning.

Några av våra kunder inom denna bransch är Bane NOR (Norge), Euroskilt (Norge), Kystverket (Norge), Statens vegvesen (Norge), Stockholm stad, Trafikverket och Vejdirektoratet (Danmark)

Fredrik hjälper dig

För mer information vad vi gör inom området transportinfrastruktur, fråga då Fredrik.

Fredrik Nordfors +46 70 317 14 93
Skicka Email