Om Triona

Finansiella rapporter

Omsättning och rörelseresultatet (EBIT) ökade under tredje kvartalet 2017, i jämförelse med motsvarande period 2016. Resultatet påverkas av en försenad projektstart samt tidigarelagda insatser i produktutveckling i Norge samt av medvetna satsningar som innebär att resultatet under resterande del av 2017 kortsiktigt belastas med kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten har stärkts och uppgick till 6,9 MSEK. Sammantaget är resultatet för perioden januari-september positivt i både Norge och Sverige och rörelseresultatet för koncernen var 4,9 MSEK.

Under fjärde kvartalet förväntas utvecklingen vara positiv. Framförallt förväntas efterfrågan av våra produkter och tjänster stärkas i Norge.

 Nästa rapporttillfälle är publiceringen av bokslutskommunikén för 2017. Den publiceras i februari 2018.